Betalings en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door
Motorenrevisiebedrijf De Schiffart, gevestigd te Minnertsga, hierna te noemen De
Schiffart.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene
voorwaarden van De Schiffart. Bijzondere van de voorwaarden van De Schiffart
afwijkende bepaling zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.
Artikel 2 Aanbiedingen.
2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2 Mondelinge aanbiedingen door De Schiffart of zijn ondergeschikten zijn niet
bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
2-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door De Schiffart zijn aan wijziging onderhevig
zonder voorafgaand bericht. Zij binden De Schiffart niet.
Artikel 3 Afspraken.
3-1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van De
Schiffart binden de laatste niet, voorzover ze door De Schiffart niet schriftelijk zijn
bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle
werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 4 Overeenkomst.
4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en/of uitvoering van
werkzaamheden wordt eerst bindend voor De Schiffart door zijn
schriftelijke/mondelinge bevestiging.
4-2 Elke met De Schiffart aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde
dat De Schiffart van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken,
zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat De Schiffart
zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie De Schiffart zich
zal wenden tot een incassobureau.
4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d.
alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door De Schiffart bij
de aanbieding verstrekt, zijn voor De Schiffart niet bindend en worden te goeder
trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat
drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d noch worden gekopieerd, noch aan derden
ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan een derden mededelingen
wordt gedaan.
Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.
5-1 De Schiffart aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden
overeengekomen.
5-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter
de toepasselijkheid van de algemene van de algemene voorwaarden van De Schiffart onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contactpartners
en/of derden.
5-3 Algemene voorwaarden worden slechts door De Schiffart aanvaard onder de
bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde
transacties. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden
via de inkoopvoorwaarden.
Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.
6-1 Op alle door De Schiffart verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en
modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met De
Schiffart zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz.
blijven De Schiffart zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek
onverwijld geretourneerd te worden.
6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een
gefixeerde boete verschuldigd van € 4.500,00 onverminderd De Schiffart zijn recht
om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
Artikel 7 Leverings- c.q. opleveringstermijnen.
7-1 De overeengekomen (op) leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de
opdrachtgever De Schiffart schriftelijk in gebreke te stellen.
7-2 De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen
voor De Schiffart zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te
nemen.
7-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door
de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te
zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 8 Gedeeltelijke levering.
8-1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen
van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet
betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 “Betaling”.
Artikel 9 Prijzen.
9-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van
afsluiting geldende prijzen.
9-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of
importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van
binnenlandse- als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze
ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden
doorberekend.
9-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie,
hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 10 Aanbetaling.
10-1 De Schiffart is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van
minimaal 25% te vragen. Indien door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming
gelegen aan de zijde van De Schiffart de overeenkomst wordt ontbonden heeft de
opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens
schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval
de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
Artikel 11 Annuleren.
11-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te
nemen, is hij verplicht de door De Schiffart reeds aangeschafte materialen en
grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en
sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan De Schiffart als
schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen
prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht De Schiffart te vrijwaren tegen vorderingen
van derden als gevolg van annulering van de opdracht en/of weigering van de
goederen.
11-2 Onverminderd het vermelde lid 1 van dit artikel behoudt De Schiffart zich alle
rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige
schadevergoeding te vorderen.
Artikel 12 Vervoer.
12-1 De verzending geschiedt op de wijze als door De Schiffart aangegeven. Wenst de
opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of
expressenverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
12-2 De risico's van het transport zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 13 Aansprakelijkheid.
13-1 De Schiffart is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten
ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b) Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel
andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c) Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d) Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en
chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e) Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f) Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g) Elektrische storingen na het opstarten.
h) Revisie op locatie.
i) Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
13-2 De Schiffart is aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot
maximaal de faktuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en
materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of
derden, voorzover ontstaan door schuld van De Schiffart of van hen, die door De
Schiffart te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
13-3 De Schiffart zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade
van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

13-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de
opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de
aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welk aard ook, die kunnen
ontstaan aan materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals
vervreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulk onverminderd de
bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van
nalatigheden aan de zijde van De Schiffart.
Artikel 14 Garantie.
14-1 Garantie op de door De Schiffart geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt
slechts verleend, één jaar naar de factuurdatum. Indien anders vermeld op factuur.
De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de
samenstelling van de door De Schiffart geleverde materialen en producten dan wel in
de door hem uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos
herleveren van ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren van
ondeugdelijk werk.
De garantie geldt alleen bij complete motorenrevisie en gereviseerde ruilmotoren
uitgevoerd in de werkplaats van de Schiffart te Minnertsga.
De garantie vervalt indien de door De Schiffart geleverde goederen onoordeelkundig
zijn behandeld en/of verwerkt en/of bij onvolledige betaling.
De garantie vervalt ook wanneer de Schiffart de inbedrijfstelling van de
gereviseerde motoren of ruilmotoren niet uitvoert.
14-2 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of
groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde
garantiebepalingen.
Artikel 15 Materialen.
15-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale
handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
15-2 Goederen die De Schiffart tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen
desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.
15-3 Ondergeschikte veranderingen (bv. Kleine modelveranderingen) van of aan de door
De Schiffart doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.
Artikel 16 Verplichtingen van de opdrachtgever.
16-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat De Schiffart tijdig kan beschikken;
a) Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.) een en ander op aanwijzing van
De Schiffart;
b) Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en
werktuigen;
c) Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming,
gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
16-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en
elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

16-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van
bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk
voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
16-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren
waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor De Schiffart
voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 17 Reclame
17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen
deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, De Schiffart
terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5
dagen na de dag van de levering c.q. oplevering De Schiffart wijst op gebreken, die
bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever
geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en
vervalt ieder recht op reclame.
17-2 De Schiffart dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij
overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide
partijen dient te worden ondertekend.
17-3 Indien de reclame naar het oordeel van De Schiffart juist is, zal De Schiffart hetzij
een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de
geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending
daarvan in originele toestand.
Artikel 18 Meer- en minder werk.
18-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling
of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid
van het in artikel 7A: 1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
18-2 Door De Schiffart te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld,
kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 19 Uitbesteding werk aan derden.
19-1 Opdrachtgever machtigt De Schiffart om de opdracht door een door hem aan te
wijzen derde, op een door De Schiffart gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
Artikel 20 Wijziging van de opdracht.
20-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling
door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan
waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in
rekening gebracht.
20-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde
wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en
schriftelijk aan De Schiffart ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen
mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van
de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
20-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de verandering
overeengekomen levertijd door De Schiffart buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 21 Overmacht.
21-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen,
belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of
gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in
het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van
goederen bij transport naar De Schiffart of de opdrachtgever, niet of niet tijdige
levering van goederen door leveranciers van De Schiffart, ex- en importverboden,
gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid,
brand, storingen, en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van De
Schiffart, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen
of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden
meebrengen, leveren voor De Schiffart overmacht op, die hem ontheffen van zijn
verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever
enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen
gelden.
21-2 De Schiffart is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen
beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk
te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijziging, totdat de
buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud.
22-1 Zolang De Schiffart geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen
met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen,
blijven de geleverde goederen eigendom van De Schiffart.
22-2 De Schiffart heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen,
indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij
liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van
faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
22-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen,
zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft
voldaan.
Artikel 23 Oplevering.
23-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop De Schiffart dit de
opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever
het aangelegde in gebruik heeft genomen.
23-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze
automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke De Schiffart niet kan worden
aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of
andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding.
24-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor
alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

24-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal De Schiffart ingeval van
wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel
of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner
keuze.
24-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft De Schiffart eveneens, indien de
opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement
wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft
verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie
is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het
voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle
vordering, die De Schiffart op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
Artikel 25 Betaling
25-1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
25-2 De Schiffart is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de
gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25%
per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
25-3 De Schiffart is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de
opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet
betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat,
procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
25-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de
rente, met een minimum van € 40,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten
verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat De
Schiffart zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de
gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
25-5 Indien de door De Schiffart verzonden factuur niet volledig wordt betaald, kan geen
aanspraak worden gemaakt op de garantiebepalingen vermeld in Artikel 14.
Artikel 26 Toepasselijk recht.
26-1 Op alle door De Schiffart gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of
handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
Artikel 27 Geschillen.
27-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten,
daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen door de
Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van De Schiffart, indien deze dit wenst,
aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk
bevoegd is.
 

Nieuws

 • Facebook link

  Kijk ook eens op onze Facebook pagina! Klik op de Facebook button rechtsbo...

  Lees meer
 • Ford scheepsmotor te koop

  Voor meer info: Kopier deze link in uw browser:  https://www.markt...

  Lees meer
Meer nieuws
 • Aanbod motoren

  Aanbod motoren

  De Schiffart is sinds 1989 actief in het reviseren van motoren. Bekijk nu ons aanbod van gereviseerde motoren!

  Bekijk ons aanbod
 • Aanbod onderdelen

  Aanbod onderdelen

  Gereviseerde onderdelen en meer motoronderdelen. Bekijk nu ons aanbod van gereviseerde onderdelen

  Bekijk ons aanbod
 • Reparatieservice

  Reparatieservice

  Met onze goed uitgeruste bedrijfsbus komen wij bij u op locatie in geheel Nederland. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden

  Lees meer